Đề thi và đáp án chuyên Hóa PBC 08-09

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Phi Hùng
Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:25' 30-06-2010
Dung lượng: 166.0 KB
Số lượt tải: 351
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
Năm học 2008 - 2009


Môn thi: Hoá học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2,0 điểm) 1. Hoàn thành các phản ứng sau(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
FexOy + O2 ( FenOm b. Al2O3+NaHSO4 (
c. Fe3O4+ H2SO4 đặc( d. Ca3(PO4)2+H3PO4(
2. Hãy nêu một muối (cho mỗi trường hợp sau) vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl thỏa mãn điều kiện:
Cả hai phản ứng đều tạo chất khí
Phản ứng với dung dịch HCl tạo khí, phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa.
Cả hai phản ứng đều tạo kết tủa.

Câu 2: (2,0 điểm) 1. Cho các chất: rượu êtylíc, êtilen, axít axêtic, benzen, mêtan, axêtilen, êtylaxêtat.
Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo mỗi chất trên
X và Y là những chất trong số các chất trên, biết rằng:
- Khi đốt cháy 0,1 mol mỗi chất thu được thể tích khí CO2 lần lượt là 2,24lít và 4,48lít (ở đktc).
- Khi đốt cháy hỗn hợp chứa 0,1mol mỗi chất thì thu được 7,2g nước. Xác định X,Y
2. Cho các chất sau: CH4, C12H22O11(Saccarôzơ), H2S, NH3, FeS2, SO2. Hãy viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra khi cho các chất trên tác dụng với ôxi có tạo ra sản phẩm là đơn chất.

Câu 3: (2,0 điểm) 1. Một hỗn hợp khí A gồm CO, CO2. Trộn A với không khí theo tỉ lệ thể tích 1:4, sau khi đốt cháy hết khí CO thì hàm lượng phần trăm(%) thể tích của N2 trong hỗn hợp mới thu được tăng 3,36% so với hỗn hợp trước phản ứng.
Tính % thể tích của hai khí trong hỗn hợp A. Giả thiết không khí chỉ có N2, O2 trong đó O2 chiếm 1/5 thể tích không khí.
2. Cho một lượng tinh thể muối CuSO4.5H2O vào một lượng dung dịch Na2SO4 x% thu được dung dịch CuSO4 30% và Na2SO4 10%. Tính x

Câu 4: (2,0 điểm) Hỗn hợp A có khối lượng 12,25g gồm kim loại M( hoá trị II không đổi) và muối Halogenua của một kim loại kiềm. Cho A vào 200ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch B và 6,72lít(đktc) hỗn hợp khí C gồm hai khí có tỷ khối đối với H2 bằng 27,42. Tỉ khối giữa hai khí trong hỗn hợp C là 1,7534. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch B cần 200ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ 2M và thu được 104,8g kết tủa. Lọc rửa kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được chất rắn D có khối lượng bé hơn khối lượng kết tủa thu được. Dẫn khí C qua nước, khí còn lại có thể tích 4,48lít(đktc).
a. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4
b. Xác định kim loại M và muối Halogenua của kim loại kiềm.

Câu 5: (2,0 điểm) Cho 5,6 lít(đktc) hỗn hợp khí và hơi (X) gồm C2H6O, C3H6, C2H2 vừa đủ làm mất màu hoàn toàn 100ml dung dịch nước Br2 2M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 5,05g hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch NaOH thì thu được dung dịch chứa 27,4g muối, lấy 1/10 dung dịch muối thu được tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 1,97g kết tủa.
a. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH
b. Tính thành phần phần trăm (%) khối lượng hỗn hợp X.
Cho: H=1; O=16; C=12; Cu=64; Na=23; K=39; Ba=137; Li=7; Rb=85; Ca=40; Mg=24; Be=9; Zn=65; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14
----------- Hết ------------

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC 2008-2009


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: HÓA HỌC
(Hướng dẫn và biểu điểm chấm này gồm có 05trang)

Câu