XUẤT BẢN SÁCH

HỖ TRỢ TÌM KIẾM

Google

TÀI NGUYÊN BLOG


ĐANG ONLINE

3 khách và 0 thành viên

Trò chuyện cùng tôi

 • (Quản Trị BLOG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Biểu cảm

  Hoan hô Hi hi hi Buồn quá Buồn ngủ rồi Ha ha ha Hô hô hô Cười nhăn răng

  Đang đợi đấy Nhất trí cao Gọi điện nhé Suỵt … Hết cách rồi

  Sợ quá Suy nghĩ Tại sao Tạm biệt Trời ơi! Tức giận

  Hu hu hu Không thèm nói Xấu hổ Ồ !!! Nhanh lên nào Yeah!

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME

  Chào mừng quý vị đến với BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  1200 Cau-Hoi-trac nghiem Hoa-Huu-Co

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: internet
  Người gửi: Nguyễn Văn Chiến
  Ngày gửi: 21h:21' 18-06-2013
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 934
  Số lượt thích: 0 người

  1200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  HOÁ HỮU CƠ THPT
  (THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO)

  Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi vào Cao đẳng, Đại học

  Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc - 2007


  Môc lôc Trang
  Ch­¬ng 1 : §¹i c­¬ng ho¸ häc h÷u c¬ ................................................................ 5
  Ch­¬ng 2 : Hi®rocacbon no ................................................................................. 29
  Ch­¬ng 3 : Hi®rocacbon kh«ng no ...................................................................... 39
  Ch­¬ng 4 : Hi®rocacbon th¬m ............................................................................ 66
  Ch­¬ng 5 : DÉn xuÊt halogen – ancol – phenol ................................................... 79
  Ch­¬ng 6 : An®ehit – xeton – axit cacboxylic ................................................... 121
  Ch­¬ng 7 : Este – lipit ........................................................................................ 160
  Ch­¬ng 8 : Cacbohi®rat ...................................................................................... 188
  Ch­¬ng 9 : Amin – amino axit ........................................................................... 201
  Ch­¬ng 10 : Polime ............................................................................................ 223
  Ch­¬ng 11 : C¸c vÝ dô vÒ c¸ch suy luËn ®Ó gi¶i nhanh c¸c c©u tr¾c nghiÖm ..... 231
  §¸p ¸n c¸c c©u tr¾c nghiÖm .............................................................................. 257

  Ch­¬ng 1
  ®¹i c­¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬
  H·y chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt vÒ ho¸ häc h÷u c¬ trong sè c¸c ph¸t biÓu sau :
  A. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon.
  B. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon, trõ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit muèi cacbonat, xianua, cacbua.
  C. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon, trõ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.
  D. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon trõ muèi cacbonat.
  Thµnh phÇn c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt h÷u c¬ :
  A. bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn.
  B. nhÊt thiÕt ph¶i cã cacbon, th­êng cã H, hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P...
  C. gåm cã C, H vµ c¸c nguyªn tè kh¸c.
  D. th­êng cã C, H hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P.
  Chän ®Þnh nghÜa ®ång ph©n ®Çy ®ñ nhÊt.
  §ång ph©n :
  A. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau.
  B. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
  C. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö, nh­ng cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
  D. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn tÝnh chÊt kh¸c nhau.
  Liªn kÕt ®«i do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?
  A. Liªn kÕt (
  B. Liªn kÕt (
  C. Liªn kÕt ( vµ (
  D. Hai liªn kÕt (
  Liªn kÕt ba do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?
  A. Liªn kÕt (
  B. Liªn kÕt (
  C. Hai liªn kÕt ( vµ mét liªn kÕt (
  D. Hai liªn kÕt ( vµ mét liªn kÕt (
  Theo thuyÕt cÊu t¹o hãa häc, trong ph©n tö c¸c chÊt h÷u c¬, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau :
  A. theo ®óng hãa trÞ
  B. theo mét thø tù nhÊt ®Þnh
  C. theo ®óng sè oxi hãa
  D. theo ®óng hãa trÞ vµ theo mét thø tù nhÊt ®Þnh
  Trong ph©n tö c¸c hîp chÊt h÷u c¬, c¸c nguyªn tö cacbon liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau theo c¸ch nµo ?
  A. M¹ch hë kh«ng nh¸nh C. M¹ch vßng
  B. M¹ch hë cã nh¸nh D. Theo c¶ 3 c¸ch A, B, C
  CÆp hîp chÊt nµo sau ®©y lµ hîp chÊt h÷u c¬ ?
  A. CO2, CaCO3 B. CH3Cl, C6H5Br.
  C. NaHCO3, NaCN D. CO, CaC2
  §Ó biÕt râ sè l­îng nguyªn tö, thø tù kÕt hîp vµ c¸ch kÕt hîp cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ ng­êi ta dïng c«ng thøc nµo sau ®©y ?
  A. C«ng thøc ph©n tö B. C«ng thøc tæng qu¸t
  C. C«ng thøc cÊu t¹o D. C¶ A, B, C
  T×m c©u tr¶ lêi sai.
  Trong hîp chÊt h÷u c¬ :
  A. c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau theo ®óng hãa trÞ vµ trËt tù nhÊt ®Þnh
  B. cacbon cã hai hãa trÞ lµ 2 vµ 4
  C. c¸c nguyªn tö C liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh m¹ch C d¹ng th¼ng, vßng vµ nh¸nh
  D. tÝnh chÊt cña c¸c chÊt phô thuéc vµo thµnh phÇn ph©n tö vµ cÊu t¹o hãa häc
  D·y chÊt nµo sau ®©y thuéc d·y ®ång ®¼ng cã c«ng thøc chung CnH2n + 2
  A. CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12 C. C4H10, C5H12, C6H12
  B. CH4, C3H8, C4H10, C5H12 D. C¶ ba d·y trªn ®Òu sai
  Trong c¸c d·y chÊt sau ®©y, d·y nµo cã c¸c chÊt lµ ®ång ®¼ng cña nhau ?
  A. C2H6, CH4, C4H10 C. CH3-O-CH3, CH3-CHO
  B. C2H5OH, CH3-CH2-CH2-OH D. C©u A vµ B ®óng.
  Trong nh÷ng cÆp chÊt sau ®©y, cÆp nµo lµ ®ång ph©n cña nhau ?
  A. C2H5OH, CH3-O-CH3 C. CH3-CH2-CH2-OH, C2H5OH
  B. CH3-O-CH3, CH3CHO D. C4H10, C6H6
  Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H12 lµ
  A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
  Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H10 lµ
  A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
  Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H8 lµ
  A. 9 B. 6 C. 7 D. 11
  Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C4H9OH lµ
  A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
  Trong ph©n tö CH4, c¸c obitan hãa trÞ cña cacbon ë tr¹ng th¸i lai hãa
  A. sp3 B. sp2 C. sp3d D. sp
  Trong ph©n tö C2H4, c¸c obitan hãa trÞ cña cacbon ë tr¹ng th¸i lai hãa :
  A. sp3 B. sp2 C. sp3d D. sp
  Trong ph©n tö C2H2, c¸c obitan hãa trÞ cña cacbon ë tr¹ng th¸i lai hãa :
  A. sp3 B. sp2 C. sp3d D. sp
  T×m c©u tr¶ lêi sai.
  Liªn kÕt ( bÒn h¬n liªn kÕt ( lµ do :
  A. liªn kÕt ( ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ trôc cña c¸c obitan hãa trÞ.
  B. liªn kÕt ( ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ trôc cña c¸c obitan p cã 1electron.
  C. liªn kÕt ( ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ bªn cña c¸c obitan hãa trÞ p.
  D. C©u A, B, C ®Òu sai.
  T×m c©u tr¶ lêi sai.
  Trong hîp chÊt h÷u c¬, gi÷a hai nguyªn tö cacbon :
  A. cã Ýt nhÊt mét liªn kÕt ( C. cã thÓ cã mét liªn kÕt ®«i
  B. cã Ýt nhÊt mét liªn kÕt ( D. cã thÓ cã mét liªn kÕt ba
  Ph©n tÝch 0,29 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ (chøa C, H, O) t×m ®­îc %C = 62,06; % H = 10,34. VËy khèi l­îng oxi trong hîp chÊt lµ
  A. 0,07 g B. 0,08 g C. 0,09 g D. 0,16 g
  §èt ch¸y hoµn toµn 1,68 g mét hi®rocacbon cã M = 84 g cho ta 5,28 g CO2. VËy sè nguyªn tö C trong hi®rocacbon lµ
  A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
  Mét hîp chÊt h÷u c¬ gåm cã C, H vµ ph©n tö khèi b»ng 58. Ph©n tÝch 1 gam chÊt h÷u c¬ nµy cho thÊy hîp chÊt cã gam hi®ro. VËy ph©n tö hîp chÊt nµy cã bao nhiªu nguyªn tö H ?
  A. 4 B. 5 C. 8 D. 10
  Thµnh phÇn % vÒ khèi l­îng cña hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O theo thø tù lµ 62,1 %; 10,3 %; 27,6 %. Khèi l­îng mol ph©n tö M = 60 g. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt nµy lµ
  A. C2H4O B. C2H4O2 C. C2H6O D. C3H6O
  Thµnh phÇn % cña mét hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O theo thø tù lµ 54,6%; 9,1%; 36,3%. VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña hîp chÊt h÷u c¬ lµ
  A. C3H6O B. C2H4O C. C5H9O D. C4H8O2
  Muèn biÕt hîp chÊt h÷u cã cã chøa hi®ro hay kh«ng, ta cã thÓ :
  A. ®èt chÊt h÷u c¬ xem cã t¹o chÊt b· ®en hay kh«ng.
  B. oxi hãa hîp chÊt h÷u c¬ b»ng CuO, sau ®ã cho s¶n phÈm ®i qua n­íc v«i trong.
  C. cho chÊt h÷u c¬ t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 ®Æc.
  D. thùc hiÖn b»ng c¸ch kh¸c.
  NÕu tØ khèi cña A so víi nit¬ lµ 1,5 th× ph©n tö khèi cña A lµ
  A. 21 B. 42 C. 84 D. 63
  NhËn xÐt nµo ®óng vÒ c¸c chÊt h÷u c¬ so víi c¸c chÊt v« c¬ ?
  A. §é tan trong n­íc lín h¬n. C. Tèc ®é ph¶n øng nhanh h¬n.
  B. §é bÒn nhiÖt cao h¬n. D. NhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp h¬n
  §Æc tÝnh nµo lµ chung cho phÇn lín c¸c chÊt h÷u c¬ ?
  A. Liªn kÕt trong ph©n tö chñ yÕu lµ liªn kÕt ion.
  B. Dung dÞch cã tÝnh dÉn ®iÖn tèt.
  C. Cã nhiÖt ®é s«i thÊp.
  D. Ýt tan trong benzen.
  Nung mét chÊt h÷u c¬ A víi mét l­îng chÊt oxi hãa CuO, ng­êi ta thÊy tho¸t ra khÝ CO2, h¬i H2O vµ khÝ N2. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng ?
  A. ChÊt A ch¾c ch¾n chøa cacbon, hi®ro, cã thÓ cã nit¬.
  B. A lµ hîp chÊt cña 3 nguyªn tè cacbon, hi®ro, nit¬.
  C. A lµ hîp chÊt cña 4 nguyªn tè cacbon, hi®ro, nit¬, oxi.
  D. A ch¾c ch¾n chøa cacbon, hi®ro, nit¬ cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã oxi.
  Hai chÊt cã CTCT 
  NhËn xÐt nµo sau ®óng ?
  A. CTPT vµ CTCT cña hai chÊt ®Òu gièng nhau.
  B. CTPT vµ CTCT cña hai chÊt ®Òu kh¸c nhau.
  C. CTPT cña hai chÊt gièng nhau, CTCT kh¸c nhau.
  D. CTPT cña hai chÊt kh¸c nhau vµ CTCT gièng nhau.
  Hai chÊt cã c«ng thøc 
  NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng ?
  A. Hai chÊt cã cïng CTPT nh­ng cã CTCT kh¸c nhau.
  B. Hai chÊt cã cïng CTPT nh­ng cã CTCT t­¬ng tù nhau.
  C. Hai chÊt cã CTPT vµ CTCT ®Òu kh¸c nhau.
  D. Hai c«ng thøc trªn lµ cña mét chÊt v× CTPT vµ CTCT ®Òu gièng nhau.
  ChÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ph©n cña CH3COOCH3 ?
  A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2COOH
  C. CH3COCH3 D. CH3CH2CH2OH
  Hai chÊt CH3 - CH2 - OH vµ CH3 - O - CH3 kh¸c nhau vÒ :
  A. c«ng thøc cÊu t¹o C. sè nguyªn tö cacbon
  B. c«ng thøc ph©n tö D. tæng sè liªn kÕt céng hãa trÞ
  Ph¶n øng CH3COOH + CH ( CH ( CH3COOCH = CH2
  thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y ?
  A. Ph¶n øng thÕ C. Ph¶n øng t¸ch
  B. Ph¶n øng céng D. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn
  
  thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y ?
  A. Ph¶n øng thÕ C. Ph¶n øng t¸ch
  B. Ph¶n øng céng D. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn

  Ph¶n øng 2CH3OH ( CH3OCH3 + H2O thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y ?
  A. Ph¶n øng thÕ C. Ph¶n øng t¸ch
  B. Ph¶n øng céng D. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn
  Ph¶n øng CH ( CH + 2AgNO3 + 2NH3 ( Ag - C ( C - Ag + 2NH4NO3
  thuéc lo¹i ph¶n øng nµo ?
  A. Ph¶n øng thÕ C. Ph¶n øng t¸ch
  B. Ph¶n øng céng D. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn
  Ph¶n øng : 
  thuéc lo¹i ph¶n øng nµo ?
  A. Ph¶n øng thÕ C. Ph¶n øng t¸ch
  B. Ph¶n øng céng D. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn
  Cho d·y chÊt : CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng ?
  A. C¸c chÊt trong d·y ®Òu lµ hi®rocacbon.
  B. C¸c chÊt trong d·y ®Òu lµ dÉn xuÊt cña hi®rocacbon.
  C. C¸c chÊt trong d·y ®Òu lµ hîp chÊt h÷u c¬.
  D. Cã c¶ chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬ nh­ng ®Òu lµ hîp chÊt cña cacbon.
  Trong sè c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo lµ ®ång ®¼ng cña 
  
  Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo kh«ng ph¶i lµ ®ång ph©n cña
  
  
  Cho c¸c chÊt:
  1) CH2=CH(CH3 2) CH2=CH(CH2- CH3
  3) CH3(CH=CH(CH3 4) CH2=C(CH3)-CH3
  C¸c chÊt ®
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME